4497 array(4) { ["TCM_PostShown"]=> NULL ["TCM_SnippetsWrittenIds"]=> array(0) { } ["TCM_SnippetsWrittenMd5"]=> array(0) { } ["TCM_Cache_Query_2_"]=> array(2) { [0]=> array(3) { ["id"]=> string(4) "post" ["text"]=> string(11) "Post (post)" ["name"]=> string(11) "Post (post)" } [1]=> array(3) { ["id"]=> string(4) "page" ["text"]=> string(11) "Page (page)" ["name"]=> string(11) "Page (page)" } } }